Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku z procedurą "Niebieskie karty"

Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku z procedurą "Niebieskie karty"

 1. W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390) oraz  wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  na terenie miasta Katowice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 2. Powołanie Zespołu nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 1298/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu działania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
 3. Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr XXIV/487/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 4. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
 5. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a w Katowicach. Kontakt telefoniczny: (32) 251 15 99, (32) 257 14 82  w godzinach: 8.00-16.00.
 6. Przewodniczącą Zespołu jest Liliana Krzywicka. Zastępcą Przewodniczącego – Joanna Bielecka, kontakt telefoniczny: (32) 250 50 15, (32) 254 70 61  w godzinach: 7.30-15.30.
 7. Osoby wyznaczone do kontaktu oraz zajmujące się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu:
  • Anna Wołoch
  • Katarzyna Kowalska
  • Agnieszka Kasprzycka
 8. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
  • Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej
  • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Policji
  • Oświaty
  • Ochrony Zdrowia
  • Organizacji Pozarządowych
  • Kuratorzy Sądowi
  • Prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 9. Do zadań Zespołu należy  integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 10. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani są do realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
 11. Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest we współpracy wymienionych podmiotów w ramach tzw. grupy roboczej.
 12. W mieście Katowice powołano 10 grup roboczych, których siedziby znajdują się w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Pracę grup roboczych organizują  Koordynatorzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej.
 13. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza części „A” Niebieska Karta, który niezwłocznie (oryginał), nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcie procedury jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (liczy się data wpływu do ZI). Kartę „B” procedury „Niebieska Karta”, która zawiera pouczenie o przysługujących   prawach i informację o możliwościach uzyskania pomocy wręcza się osobie doznającej przemocy.
 14. Przewodniczący zespołu po otrzymaniu formularza „Niebieskie Karta” w terminie do 3 dni  przesyła  do Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej  wniosek o zwołanie spotkania grupy roboczej celem zaplanowania pomocy rodzinie.
 15. Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie właściwego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej ustala termin spotkania oraz proponuje skład grupy roboczej. Do udziału w grupie roboczej zapraszani są przedstawiciele wskazanych wyżej instytucji w celu zaplanowania pomocy rodzinie oraz osoba doznająca przemocy celem rozeznania sytuacji przemocy w rodzinie oraz wypełnienia Karty „C” procedury „Niebieska Karta”.
 16. Osobę doznającą przemocy zaprasza się na godzinę późniejszą, celem przygotowania się członków grupy do rozmowy i przygotowania propozycji pomocy. Jeśli stan psychiczny osoby doznającej przemocy uniemożliwia jej udział w spotkaniu lub istnieją inne istotne powody niemożności jej uczestnictwa zaprasza się osobę doznającą przemocy na kolejne spotkanie grupy roboczej. Nieobecność osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje pracy grupy roboczej.
 17. Grupa robocza ustala również termin zaproszenia na spotkanie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie celem wypełnienia „Karty D”.
 18. Spotkanie z osobą doznającą przemocy i osobą podejrzaną o stosowanie przemocy nie może odbywać się w tym samym miejscu o tym samym czasie.
 19. Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.
 20. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Informator dla służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Katowicach (PDF, ​213 KB)

Informację wytworzył: 
Justyna Pająk
Data wytworzenia informacji: 
26.09.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Liliana Krzywicka