Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok

Uchwała nr XX/377/07
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie: „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 

Rada Miasta Katowice
uchwala:

  • § 1.Przyjąć „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  • § 2.Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
  • § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

 

UZASADNIENIE:

W związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.) zachodzi konieczność podjęcia uchwały określającej roczny program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
Środki finansowe na realizację „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok” ujęte zostały w projektach planów finansowych na rok 2008 przez poszczególnych realizatorów Programu.
Program finansowany będzie w ramach środków finansowych zaplanowanych na 2008 r. na realizację zadań własnych i zadań zleconych, w tym:

  • zadania zlecone w wysokości 1.041.104 zł,
  • zadania własne w wysokości 16.038,426 zł.

 

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
11.01.2008
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak