Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach:
  •  poczta elektroniczna: daneosobowe@mops.katowice.pl,
  • nr telefonu: 32 606 18 00,
  • elektroniczna skrytka podawcza, której adres dostępny jest na stronie http://www.mops.katowice.pl/node/3127
 3. Dane są  przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, wynikających z  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 7 ust. 2 i 3, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są pozyskiwane w drodze pisemnej lub elektronicznej od organów podatkowych, organów  emerytalno – rentowych, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru  PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, od jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości, jednostek publicznych właściwych w sprawach promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego właściwych w sprawie pomocy społecznej, organów administracji publicznej, kuratorów sądowych, pracodawców, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedszkoli, szkół, placówek, poradni i ośrodków, szkół wyższych, organizacji pozarządowych itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych, kontrolnych.
 6. Pozyskane dane osobowej będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji celu o którym mowa w pkt. 3, a następnie przez czas przez okres zgodny z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 7. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom realizującym zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w przypadku korzystania przez Panią/Pana z tej formy pomocy tj. świadczącym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzącym Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Schronisko dla bezdomnych itp. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, a podmioty mogą je przetwarzać jedynie w celu realizacji zawartej umowy.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w określonych przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania. Wniosek w sprawie skorzystania z powyższych praw prosimy składać korzystając ze wzoru dostępnego na stronie  http://www.mops.katowice.pl/node/2730.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 11. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 100 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 54 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są u pracownika socjalnego.

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
1.08.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka