Świetlice Specjalistyczne

Świetlice Specjalistyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to placówki przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami zachowania, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Zapewniają one dzieciom opiekę 5 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Mają one na celu udzielenie doraźnej pomocy terapeutycznej dziecku, a także jako element pracy socjalnej - jego rodzinie - poprzez wspieranie jej w pokonywaniu trudności oraz procesie jej usamodzielniania się.

Podstawowym celem działania Świetlic jest efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu między innymi poprzez nabycie praktycznych umiejętności życiowych i społecznych w trakcie terapii zajęciowej, treningów zadaniowych i treningów umiejętności społecznych (kulinarny i czystościowy) oraz kółek zainteresowań (takich jak: plastyczne, sportowe, komputerowe, ogrodnicze, podróżnicze, językowe, muzyczne).

Rodziny wychowanków Świetlic objęte są intensywną pracą socjalną, której celem jest z jednej strony wspieranie ich w samodzielnym wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, z drugiej zaś pomoc w pokonywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto rodziny wychowanków objęte są specjalistycznym poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym.

Adresy Świetlic Specjalistycznych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

  • Świetlica Specjalistyczna Nr 1, ul. Orkana 7a
  • Świetlica Specjalistyczna Nr 2, Pl. Powstańców 3
  • Świetlica Specjalistyczna Nr 3, ul. Gliwicka 74 a
  • Świetlica Specjalistyczna Nr 4, ul. Świdnicka 35 a
  • Świetlica Specjalistyczna Nr 5, ul. Czecha 2

Świadczenie w postaci miejsca w Świetlicy, może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka, a także z urzędu na wniosek pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, jeżeli rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają na to zgodę lub na mocy orzeczenia sądu, kierującego dziecko do placówki.

Pomoc przyznana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, na podstawie którego pracownik socjalny diagnozuje sytuację rodzinną, w szczególności kwestię trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zdrowotnej i mieszkaniowej. 

W przypadku Świetlic Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach warunkiem koniecznym do przyznania dziecku miejsca w Świetlicy jest odbycie przez nie okresu próbnego, w czasie którego dziecko może uczestniczyć (bez skierowania) w wybranych zajęciach popołudniowych w Świetlicy.

Pobyt dziecka na okresie próbnym wymaga pisemnej zgody rodziców. Ostatecznej kwalifikacji dziecka do Świetlicy dokonuje Zespół Kwalifikujący, powoływany przez pracownika socjalnego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać pomoc?
Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług Świetlicy Specjalistycznej prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Informację wytworzył: 
Bożena Lysko
Data wytworzenia informacji: 
21.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Krzysztof Łącki