Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe

Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są placówkami przeznaczonymi dla młodzieży. Są kontynuacją pracy socjoterapeutycznej Świetlic Specjalistycznych.

Zajęcia w Klubach odbywają się 5 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Głównym celem działalności Klubów jest przygotowanie młodzieży do dorosłego, samodzielnego życia poprzez między innymi nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych w dorosłym życiu, co odbywa się poprzez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz dokonywane wybory i decyzje, przezwyciężanie własnych ograniczeń emocjonalnych i społecznych, kształtowanie konstruktywnych społecznie norm i zachowań oraz wygaszanie zachowań i postaw niepożądanych.

Nabywanie umiejętności społecznych oraz rozwój zainteresowań, zdolności i aktywności życiowej odbywa się w placówkach również poprzez uczenie alternatywnych (w stosunku do dotychczas utrwalonych w rodzinie) form spędzania wolnego czasu oraz treningi (np. kulinarny) i kółka zainteresowań (takie jak: plastyczne, sportowe, komputerowe, przyrodnicze itp.).

Rodziny wychowanków Klubów objęte są intensywną pracą socjalną, której celem jest z jednej strony wspieranie ich w samodzielnym wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, z drugiej zaś pomoc w pokonywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto rodziny wychowanków objęte są specjalistycznym poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym.

Adresy Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

  • Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 1, Katowice ul. Orkana 7a
  • Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 2, Katowice ul. Krakowska 138
  • Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 3, Katowice ul. Czecha 2a

Świadczenie w postaci miejsca w Klubie może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka, a także z urzędu na wniosek pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, jeżeli rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają na to zgodę lub na mocy orzeczenia sądu, kierującego dziecko do placówki. Pomoc przyznana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, na podstawie którego pracownik socjalny diagnozuje sytuację rodzinną, w szczególności kwestię trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zdrowotnej, mieszkaniowej.

W przypadku Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach warunkiem koniecznym do przyznania dziecku miejsca w Klubie jest odbycie przez nie okresu próbnego, w czasie którego dziecko może uczestniczyć (bez skierowania) w wybranych zajęciach popołudniowych w Świetlicy. Pobyt dziecka na okresie próbnym wymaga pisemnej zgody rodziców. Ostatecznej kwalifikacji dziecka do Klubu dokonuje Zespół Kwalifikujący, powoływany przez pracownika socjalnego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać pomoc?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

 

Informację wytworzył: 
Bożena Lysko
Data wytworzenia informacji: 
21.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Krzysztof Łącki