Portal Beneficjenta - klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Z Administratorem danych można się kontaktować w następujący sposób:

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz pozostałe dane udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem Portalu przetwarzane są na podstawie zgody w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z Portalu. Udostępnianie danych za pośrednictwem Portalu stanowi w szczególności realizację obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze wynikającego z obowiązku umożliwienia realizacji Państwu uprawnienia wglądu w akta sprawy. Dane osobowe zbierane w związku z utworzeniem oraz korzystaniem z  konta w portalu, w szczególności historia logowań, data wyrażenia i odwołania zgody – celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwość wykazania zgodnego z prawem przetwarzania danych tj. posiadania zgody (dla uproszenie łączę te dwa cele) - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MOPS. Dane zbierane w związku z wejściem na stronę, również od osób, które nie mają konta w Portalu w zakresie – adres IP, , data i godzina żądania, żądana strona, kod błędu są przetwarzane w celu udostępnienie portalu, zapewnienie jego bezpieczeństwa, optymalizacja działania systemów informatycznych. Cele te stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora. Informacje o wyrażeniu i wycofaniu zgody będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykazanie zgodnego z prawem przetwarzania danych.

KOMU UDOSTĘPNIMY PAŃSTWA DANE

Dane mogą być udostępnione podmiotom, które wykażą swój uzasadniony interes w ich otrzymaniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
Dane mogą być również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Informacje o tych podmiotach dostępne są na stronie MOPS Katowice. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać w celu na który zgoda została wyrażona do momentu jej wycofania.Okres przechowywania danych w logach wynosi 1 miesiąc. Dane przetwarzane w pozostałych celach będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przeniesienia danych, w przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, przetwarzanych w systemach informatycznych;

Wniosek w sprawie skorzystania z powyższych praw prosimy składać korzystając z wzoru dostępnego na stronie MOPS Katowice. W przypadku danych związanych z wyświetlaniem stron internetowych Portalu, w szczególności adresu IP, wersji przeglądarki, daty i godziny żądania, żądanej strona, kodu błędu nie jesteśmy w stanie w oparciu o posiadane dane zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. W takim wypadku, w celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, zobowiązani Państwo będą dostarczyć nam dodatkowe informacje pozwalające na Państwa identyfikację (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystali Państwo z komputera o danym adresie IP.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej lub interes publiczny przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku przetwarzania danych, którego podstawą jest wyrażona zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 

Wniosek o cofnięcie zgody można złożyć:

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sposób podany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych(serwis zewnętrzny).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

W związku z wykorzystaniem oprogramowania i usług dostarczanych przez Microsoft Corporation, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Administrator zastosował zabezpieczenie prawne w postaci standardowych klauzul umownych, z którymi możecie się Państwo zapoznać na pod adresem dostępnym na stronie MOPS Katowice.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest uniemożliwi w celu ułatwienia kontaktu i usprawnienia wymiany informacji. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek ich podania danych wynika z ustaw będących podstawą ich przetwarzania. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa wniosku.

GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia znajdą Państwo na stronie internetowej MOPS  lub udzieli ich Państwu pracownik MOPS, nr. tel. 32 606 18 00

 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
18.03.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek