Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z weryfikacją zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  dalej nazywanego RODO.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Z Administratorem danych można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
 • Telefonicznie: +32 606 18 00
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP której adres dostępny jest na stronie internetowej MOPS

KONTAKT Z INSPEKTREM OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy
  • realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • w przypadku gdy jesteście Państwo osobą reprezentującą osobę prawną będącą stroną umowy lub osobą upoważnioną do kontaktu z związku z umowy zawartej przez MOPS podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes stron umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach, oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

KOMU UDOSTĘPNIMY PAŃSTWA DANE

 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa.
 • Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 • Dane mogą być również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Informacje o tych podmiotach dostępne są na stronie internetowej MOPS. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

OD KOGO POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane w zakresie wynikającym z art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią umowy, pozyskaliśmy od jej Wykonawcy.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Wniosek w sprawie skorzystania z powyższych praw prosimy składać korzystając z wzoru wniosku dotyczącego realizacji praw osoby, której dane osobowe dotyczą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (PDF, 217kB)

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sposób podany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych [serwis zewnętrzny]

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

W związku z wykorzystaniem oprogramowania i usług dostarczanych przez Microsoft Corporation, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Administrator zastosował zabezpieczenie prawne w postaci standardowych klauzul umownych, z którymi możecie się Państwo zapoznać na pod adresem dostępnym na stronie internetowej MOPS

GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia znajdą Państwo na stronie internetowej MOPS lub udzieli ich Państwu pracownik MOPS.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) [serwis zewnętrzny]

Informację wytworzył: 
Jarosław Żabówka
Data wytworzenia informacji: 
24.05.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Jarosław Żabówka