Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom następujące rodzaje usług:

 • pobyt w godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku,
 • wyżywienie (śniadanie i obiad)
 • posiłki na wynos,
 • usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze),
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
 •  podnoszenie sprawności i aktywizowanie
 • pomoc w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych (pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, pomoc w zakupie leków)
 • działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną)

Usługi Dziennych Domów Pomocy Społecznej adresowane są do osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Osoba kwalifikowana do Dziennego Domu Pomocy Społecznej powinna spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek emerytalny,
 • orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • długotrwała choroba udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim, określającym rodzaj wymaganej opieki i okres w jakim ta opieka jest niezbędna.

Dzienne domy pomocy społecznej działające na terenie Katowic:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Czecha 2 - tel. 32 259 86 69
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Głogowska 23 - tel. 32 202 87 27
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Tysiąclecia 45 - tel. 32 254 06 93
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 ul. Wiślana 9 - tel. 32 203 80 03
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 ul. Świdnicka 35a - tel. 32 202 13 15
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 ul. Oblatów 24 - tel. 32 203 78 32
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 ul. Gliwicka 74a - tel. 32 250 15 34
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Dębowa 23 - tel. 32 355 51 80
 • Dzienny Dom Pomocy ul. Brata Alberta 4 - tel. 32 352 99 10

Jak uzyskać pomoc ?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług Dziennych Domów Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Wniosek o udzielenie pomocy (DOC, 64,5 KB) może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Zasady odpłatności

Dokładne zasady ustalania odpłatności określa Uchwała nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

adres

pobyt

wynos

DDPS NR 1

ul. Czecha 2

28,10 zł

13,00 zł

DDPS NR 2

ul. Głogowska 23

21,45 zł

16,60 zł

DDPS NR 3

ul. Tysiąclecia 45

26,80 zł

14,06 zł

DDPS NR 4

ul. Wiślana 9

28,50 zł

13,10 zł

DDPS NR 5

ul. Świdnicka 35a

24,20 zł

17,40 zł

DDPS NR 6

ul. Oblatów 24

28,84 zł

14,60 zł

DDPS NR 7

ul. Gliwicka 74a

26 00 zł

14,26 zł

DDPS "DĄB"

ul. Dębowa 23

26,25 zł

14,60 zł

DDPS "św. Brata Alberta"

ul. Brata Alberta 4

25,00 zł

14,60 zł

Kalkulator odpłatności za korzystanie z pobytu w DDPS

Kalkulator odpłatności za korzystanie z posiłków na wynos w DDPS

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
25.01.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz