Dzienne Domy Pomocy Społecznej

wniosek o pomoc (DOC, 72 KB) w formie usług dziennego domu pomocy społecznej można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. (32) 258 07 09
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. (32) 254 70 61
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68
 • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67
 • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. (32) 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

Dzienne Domy Pomocy Społecznej.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej działają od godziny 8:00 do godziny 13:00. Świadczą usługi takie, jak:

 • bytowe poprzez zapewnienie wyżywienia w postaci śniadania i obiadu od poniedziałku do piątku oraz wydawania suchego prowiantu na sobotę, możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych i środków służących do utrzymania higieny osobistej oraz możliwość korzystania z pralki i środków piorących,
 • opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu pensjonariuszy,
 • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych w zakresie zajęć ruchowych, zajęć prozdrowotnych m.in. spotkania z ekspertami z różnych dziedzin zdrowia w formie wykładów, pogadanek lub indywidualnych konsultacji,
 • prowadzenie działań wspomagających polegających na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów pensjonariuszy z rodziną i środowiskiem, aktywizacji społecznej i integracji ze społecznością lokalną.

Dodatkowo, w lokalu przy ul. Głogowskiej 23, w którym mieści się Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2, prowadzone są działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym.

Działania prowadzone są dla około 20 osób dziennie, będących uczestnikami DDPS, przez 8 godzin dziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Osoby z problemami pamięci i problemem otępiennym objęte są działaniami:

 • pielęgnacyjnymi polegającymi na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych dostosowanych do aktualnego stanu osoby oraz realizacji opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej,
 • terapeutycznymi mającymi na celu podtrzymywaniu sprawności i aktywności psychofizycznej, m.in. poprzez umożliwieniu udziału osób w specjalnej terapii,
 • psychologicznymi w postaci: opracowywania dla rehabilitanta i opiekuna indywidualnych zaleceń i wskazówek dotyczących udziału i możliwości uczestnictwa w zajęciach, opracowywania ogólnych zaleceń co do usprawniania i funkcjonowania w środowisku oraz uświadamiania osobom objętym działaniami, poczucia własnej wartości i udzielania pomocy w podtrzymywaniu więzi społecznych.

 

Usługi Dziennych Domów Pomocy Społecznej adresowane są do osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Osoba kwalifikowana do Dziennego Domu Pomocy Społecznej powinna spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek emerytalny,
 • orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • długotrwała choroba udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim, określającym rodzaj wymaganej opieki i okres w jakim ta opieka jest niezbędna.

 

Wykaz Dziennych Domów Pomocy Społecznej działających na terenie Katowic wraz z liczbą miejsc:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69 - 48 miejsc
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27 - 50 miejsc,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93 - 30 miejsc,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03 - 43 miejsca,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15 - 42 miejsca,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32 - 75 miejsc,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34 - 34 miejsca,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Dębowa 23,  tel. 32 355 51 60 wew. 4– 25 miejsc,

 

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług Dziennych Domów Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Wymagane dokumenty:

 

zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia usług przez DDPS (DOC, 32,00 KB).

 

Zasady odpłatności

Dokładne zasady ustalania odpłatności określa Uchwała nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (PDF, 230,76 KB) (tekst jednolity Obwieszczenie Rady Miasta z dnia 25 listopada 2021 r.).

 

Kalkulator odpłatności za korzystanie z pobytu w DDPS

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
22.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka