Praca socjalna

Pracę socjalną podejmuje się w odniesieniu do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, wynikającymi między innymi z powodu niezaradności, konfliktów rodzinnych, zjawisk występujących w rodzinie takich jak na przykład: alkoholizm, narkomania, przemoc, zaburzenia psychiczne rodziców, ich niedojrzałość do roli rodzicielskiej, występowanie problemów wychowawczych, trudności w realizacji obowiązku szkolnego.

Praca socjalna ukierunkowana jest na zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych dzieci, takich jak: wyżywienie, odzież stosowna do pory roku, odpowiednie warunki mieszkaniowe – w tym miejsce do spania i nauki, zabawy, zwracając uwagę na warunki sanitarno-higieniczne panujące w środowisku rodzinnym.

W sytuacji zagrożenia (szczególnie dobra i bezpieczeństwa dziecka), podejmowane są działania interwencyjne. Współpracuje się z instytucjami zajmującymi się daną rodziną: szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami rodzinnymi, służbami zdrowia, policją.

Prowadzi się też pracę socjalną z rodzinami zastępczymi, rodzinami naturalnymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianymi wychowankami.
W tych rodzinach praca ukierunkowana jest głównie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast w sytuacjach nie rokujących poprawy - wnioskowanie o rozwiązanie rodziny zastępczej.

Duży nacisk jest położony na pracę z rodzinami naturalnymi. Ma ona na celu przygotowanie rodziny do ponownego podjęcia opieki nad dzieckiem.

Jak uzyskać pomoc?
Osoby zainteresowane taką formą pomocy, mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego w odpowiednim Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

 

 

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
6.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska