Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

6.06.2018: Realizacja programu "Dobry start"

Realizacja programu "Dobry start"

Drogi Rodzicu lub Opiekunie!

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

24.05.2018: Nowe zasady ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane będą nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”).

W związku z tym Ośrodek przygotował stronę internetową, na której możecie znaleźć Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w MOPS.

10.01.2018: OGŁOSZENIE - PRACA

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności (w szczególności lekarzem pediatrą, psychiatrą dziecięcym, okulistą, neurologiem, laryngologiem oraz kardiologiem) – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

31.07.2017: Realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

Realizacja Programu "Rodzina 500 plus" w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu "Rodzina 500 plus" jest obecnie ustalane na okres świadczeniowy 2017/2018, trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. 

 

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 7.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

21.06.2018: Program "Dobry start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

Realizacja programu "Dobry start" w oparciu o rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że wypłata świadczenia "Dobry Start" dotyczy także dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

 

Świadczenie wynosi 300 zł i nie jest zależne od dochodu.

Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia do 30 listopada.

1.06.2018: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Podobnie jak w roku ubiegłym, inicjatywa lokalna katowickich rodzin zastępczych pn. „Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Urzędem Miasta Katowice zorganizowała konferencję w ramach II obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Odbyła się ona 17 maja 2018r. w godzinach 13:30 – 16:10 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach.  Wydarzenie  miało charakter otwarty i wzięło w nim udział ponad 200 osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

29.05.2018: Wolne miejsca w środowiskowym domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym

W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Katowic.

 

ŚDS jest placówką wsparcia dziennego, gdzie osoby mogą przebywać od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

ŚDS świadczy między innymi następujące usługi: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc    w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapia ruchowa

 

W chwili obecnej ŚDS dysponuje wolnymi miejscami.

 

18.04.2018: Rekrutacji uczestników do projektu Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niskofunkcjonujących i Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób z autyzmem

Rekrutacji uczestników do Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób
z autyzmem oraz Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niskofunkcjonujących
w ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

18.04.2018: Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat".

23 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu pn.  „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat". Celem wydarzenia było podsumowanie działań i efektów projektu realizowanego przez WUP, a także promocja wolontariatu. W spotkaniu wzięli udział m. in. przedstawiciele Śląskiej Rady ds. Seniorów, organizacji wspierających wolontariat, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wolontariusze w wieku 50+. W trakcie spotkania reprezentanci różnych podmiotów zaangażowanych w organizację wolontariatu, w tym przedstawiciele tut.