Orzekanie o niepełnosprawności u osób poniżej 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Jak uzyskać orzeczenie?

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia wraz z wymaganą dokumentacją.

DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 • zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza),
 • uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej, tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył (lub kopię wraz  z oryginałem do wglądu), którą stanowią m.in.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, opisy badań ekg, rtg, usg, TK, rezonansu magnetycznego, opinie psychologiczne (są ważne 2 lata), kartotekę z poradni prowadzącej oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej powstania.

UWAGA! Dokumentacja leczenia, której oryginalność nie jest uwierzytelniona za zgodność z oryginałem, nie będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 16:30
od wtorku do piątku od godziny 8:00 do godziny 14:00.

Kryteria oceny niepełnosprawności:

Ocena niepełnosprawności dziecka dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 1. niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo
 2. znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.
 3. przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w punkcie 2, przekraczającego 12 miesięcy,
 1. Choroby uzasadniające konieczność stałej opieki
  1. Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą:
   1. wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
   2. wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego,
   3. upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
   4. psychozy i zespoły psychotyczne,
   5. całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,
   6. padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
   7. nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia,
   8. wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
   9. głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.
  2. Przy ocenie niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę:
   1. rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wpływ na stan czynnościowy organizmu,
   2. sprawność fizyczną i psychiczną dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawności organizmu,
   3. możliwość poprawy stanu funkcjonalnego pod wpływem leczenia i rehabilitacji.

Uprawnienia dla dzieci zaliczonych do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

 1. REHABILITACJA SPOŁECZNA:
  Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym i jest realizowana przede wszystkim poprzez wyrobienie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej oraz wyrobienie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. W ramach rehabilitacji społecznej osoba niepełnosprawna może skorzystać z następujących form wsparcia:
 2. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
  W przypadku zaliczenia do osób niepełnosprawnych przysługuje:Istnieją również dodatki typu:
 3. PRAWO DO ZAMIESZKIWANIA W ODDZIELNYM POKOJU
  Określane pozytywnie zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku (Dziennik Ustaw z 2003 roku, numer 139, pozycja 1328) gdzie przy ocenie konieczności korzystania przez osobę zainteresowaną z prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, w szczególności, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynności fizjologicznych. Pozytywnie określone powyższe wskazanie daje możliwość doliczenia dodatkowej powierzchni mieszkaniowej przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

 4. PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
  Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych posiadają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wraz z pełnoletnim opiekunem.
  Więcej na:  stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego - taryfa
  Podstawą korzystania z bezpłatnych przejazdów jest legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji - orzeczenie osoby niepełnosprawnej)

  Tabela 1. Wykaz uprawnień w przejazdach dla dziecka niepełnosprawnego i jego opiekuna w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (Polskie Koleje Państwowe) i autobusowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej).
  Lp.
  Uprawnieni

  Przejazdy PKP

  (2 klasa)

  Przejazdy PKS

  Uwagi

  1.
   
  Dzieci do lat 4
  100% ulga

  pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

  Bilety jednorazowe
  klasa 2, w klasie 1 dopłata

  100% ulga

  autobusy zwykłe i przyspieszone

  Bilety jednorazowe

  PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeżeli korzysta to 78% ulga

  2.

  Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

  opiekun – 18 lat
  przewodnik – 13 lat lub pies przewodnik

  95% ulga

  pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

  Bilety jednorazowe

  klasa 2, w klasie 1 dopłata

  95% ulga

  autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

  Bilety jednorazowe
   
  3.

  Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

  78% ulga

  pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

  Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

   
  klasa 2; w klasie 1 dopłata
  78% ulga

  autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

  Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

  Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom-szkoła-dom

  4.

  Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

  78% ulga
  pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
  Bilety jednorazowe


  klasa 2; w klasie 1 dopłata

  78% ulga

  autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

   
  Bilety jednorazowe

  Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe

 5. ULGI PODATKOWE
  Ulgi podatkowe - na podstawie odrębnych przepisów – szczegóły: właściwe Urzędy Skarbowe.

Podstawa prawna:

Więcej na www.niepelnosprawni.pl (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Marcin Milcarz
Data wytworzenia informacji: 
12.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marta Bugaj