Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy przeznaczone są dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środowiskowe Domy Samopomocy zapewniają swoim pensjonariuszom następujące rodzaje usług:

 • pobyt przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (w tym przez 6 godzin dziennie prowadzone będą zajęcia z uczestnikami)
 • umożliwienie przygotowywania i spożywania gorącego posiłku,
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • niezbędną opiekę,
 • terapię ruchową,
 • inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy.

Pracownicy domu w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z:

 1. rodzinami, opiekunami uczestników i innymi osobami bliskimi
 2. ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie
 3. poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej
 4. powiatowym urzędem pracy
 5. organizacjami pozarządowymi
 6. kościołami i związkami wyznaniowymi
 7. ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi
 8. placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej
 9. innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Usługami w Środowiskowym Domu Samopomocy mogą być objęte osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

 1. osoby przewlekle psychicznie chore,
 2. osoby  upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
 3. osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia 41 w Katowicach, numer telefonu 32 254-85-59
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Ad Vitam Dignam” przy ulicy Oswobodzenia 92 w Katowicach, numer  telefonu 32 255-71-96

Środowiskowy Domy Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy  Gliwickiej 74 w Katowicach, numer  telefonu 32 254-77-06
 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Brata Alberta 4 w Katowicach, numer telefonu 32 352-99-10

Odpłatność za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
28.09.2015
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz