Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

4.04.2016: Informacja w sprawie składania wniosków na świadczenie wychowawcze w Urzędomatach

Uwaga!!!!!!!!

Informujemy, iż aby złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze w urzędomacie musi być on wydrukowany ze strony internetowej Ośrodka w formacie A4 (link do wniosku) lub w przypadku pobrania druku w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach musi być on dokładnie przecięty aby powstałe w ten sposób kartki były w formacie A4.

9.03.2016: Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł.

W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195)  wprowadzającym  zmianę do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.),  dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci tzw. „dodatku wychowawczego” w wysokości 500 zł miesięcznie.

Komu przysługuje dodatek wychowawczy ?

Dodatek będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia.

14.10.2016: Apel

Sekcja ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,  w  związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą  do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach,  korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do:

13.10.2016: Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym naborze partnerów nr PI.0402.13.3.1.2016 do realizacji projektu konkursowego pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice informuje, o wydłużeniu terminu składania ofert w odpowiedzi na  otwarty nabór partnera (ogłoszenie o naborze nr PI.0402.13.3.1.2016) do realizacji projektu  konkursowego pn.

11.10.2016: Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

W związku z planami ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2017 rok na realizację następującego zadania:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic”.

 

11.10.2016: Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej na realizację zadań: 1). „Prowadzenie ośrodków wsparcia –Dziennych Domów Pomocy Społecznej” 2). „Prowadzenie ośrodka wsparcia - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn”.

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej na realizację zadań:

  1.  „Prowadzenie ośrodków wsparcia –Dziennych Domów Pomocy Społecznej”
  2.  „Prowadzenie ośrodka wsparcia -  Schroniska dla bezdomnych mężczyzn”.

 

  W związku z planami ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2017 rok na realizację następujących zadań:

22.09.2016: Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów nr PI.0402.13.3.1.2016

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu konkursowego pn. >>Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - etap I<<  planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

21.09.2016: OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje osoby mogącej realizować usługę pomocy logopedycznej dla wychowanków świetlic specjalistycznych i specjalistycznych klubów młodzieżowych MOPS w ramach zatrudnienia na umowę zlecenie.

Planuje się realizację usługi w wymiarze 12 godzin w miesiącu (po 2 godziny w każdej z placówek).
Do zadań logopedy w szczególności należeć będzie:

19.09.2016: OGŁOSZENIE

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do udziału w pracach Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach jako lekarz-przewodniczący składu orzekającego lub lekarz konsultant, celem którego jest wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na podstawie art. 3 ust. 1 i art.4 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r.,nr 127,  poz.721 z późn. zm.)

16.09.2016: Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „SMARTOPIEKA-innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice”

„SMARTOPIEKA-innowacyjny system usług opiekuńczych  dla osób starszych w mieście Katowice”