Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

31.07.2017: Nowy okres świadczeniowy 500 Plus

UWAGA!

Nowy okres świadczeniowy – Program 500 plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że wnioski
o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Obecnie świadczenia Programu „Rodzina 500 +” przyznane są do 30 września 2017 roku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń wnioski na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Wniosek można złożyć w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

 

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 8.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 8.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

13.10.2017: Informacja o nagrodzie dla Senior Residence DPS Katowice

Fundacja Laurentius Oddział w Katowicach Senior Residence Dom Pomocy Społecznej otrzymał nagrodę w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy dla pracodawców i zajął II miejsce w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

Gratulujemy !!!

nagroda Państwowej Inspekcji Pracy

PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ

II miejsce

w kategorii zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych

Senior Residenc Fundacja Laurentius Oddział Katowice

Dom Pomocy Społecznej w Katowicach

Okręgowy Inspektorat Pracy

Katowice 2017

5.10.2017: APEL

 

Dział ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach  w  związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą  do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach,  korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.
 

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do:
 

15.09.2017: Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Pieczy Zastępczej informuje, że od września 2017 roku rozpoczyna się II edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenie zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

12.09.2017: Nowe zasady wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Z dniem 01.08.2017r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych.

Legitymację osobie niepełnosprawnej wydaje się od 1 sierpnia 2017r. na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

31.07.2017: Komunikat Urzędu Miasta Katowice w sprawie elektronicznych wniosków o wydanie dowodu osobistego

Nie stój w kolejkach! Złóż wniosek o wydanie dowodu osobistego elektronicznie dla siebie i dla Twojego dziecka! To całkiem proste!

  • Załóż konto na www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl,
  • wypełnij formularz elektroniczny,
  • dołącz zdjęcie i podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP,
  • wyślij.

Pamiętaj! Dowód osobisty jest ważny 10 lat. Z dowodem możesz podróżować między innymi do krajów Unii Europejskiej. Brak ważnego dowodu to problemy w załatwianiu spraw np. w urzędzie, banku czy na poczcie.

25.07.2017: Wyniki otwartego naboru partnerów nr PI.0402.41.2017 do realizacji projektu pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań w projekcie pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś Priorytetowa  IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

20.07.2017: Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia  500 plus na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

20.07.2017: Film z Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach 30.05.2017 r.

Film z Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach 30.05.2017 r. (AVI, 53.89MB)

 

Opis do filmu z Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach 30.05.2017 r.

„NOWE SŁOŃCE – RODZINA ZASTĘPCZA - SZANSĄ I NADZIEJĄ DLA DZIECI”

Aleksandra Śliwa – Sobczyńska starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej