Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.09.2015: ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

4.01.2016: Spotkanie asystentów rodziny z kuratorem rodzinnym Panią Sylwią Duch

          W dniu 25.11.2015 r. w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii odbyło się informacyjne spotkanie asystentów rodziny z tutejszego Ośrodka z kuratorem zawodowym Panią Sylwią Duch. Celem spotkania było przybliżenie specyfiki pracy rodzinnych kuratorów sądowych, rozbudowanie współpracy i usprawnienie przepływu informacji na temat zadań, metod i narzędzi pracy obu grup zawodowych. Pani Sylwia Duch przedstawiła asystentom rodziny prezentację multimedialną zawierającą szczegółowe informacje dotyczące specyfiki pracy kuratorów rodzinnych.

4.01.2016: Wizyta studyjna asystentów rodziny we Wrocławiu

W dniu 04.11.2015 r. grupa asystentów rodziny z tutejszego Ośrodka miała okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Tegoroczna wizyta była już trzecim tego typy spotkaniem z asystentami rodziny z Wrocławia. Wizyta pozwoliła na wzbogacenie warsztatu pracy asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy i zaprojektowanie działań nakierowanych na dalszą profesjonalizację usługi w obu miastach. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy asystentami z Wrocławia i Katowic, omawiano specyfikę pracy asystenta rodziny realizowanej w obu miastach.

29.12.2015: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

Miasto Katowice działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2016 – 2018 pn. „Pomocna dłoń dla rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-20) Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu.

7.09.2015: Projekty dla osób z niepełnosprawnością-Fundacja Integracja

Szanowni Państwo,

 

Centrum Integracja w Katowicach zaprasza do współpracy w ramach projektu „Sprawni w Pracy 2015”. Uprzejmie, proszę o zapoznanie się z naszą ofertą skierowaną do osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie województwa śląskiego.

 

26.08.2015: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Pieczy Zastępczej informuje, że w dniach 18.09.2015r., 22.09.2015r., 28.09.2015r., 12.10.2015r.

9.07.2015: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr SRPW.0402.13.2015 - Realizacja programu aktywności lokalnej w dzielnicy Zawodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Informacja o naborze (PDF, 281.52 KB)

9.07.2015: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr SRPW.0402.12.2015 - Realizacja programu aktywności lokalnej w dzielnicy Giszowiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Informacja o naborze (PDF, 282.13 KB)