Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

4.04.2016: Informacja w sprawie składania wniosków na świadczenie wychowawcze w Urzędomatach

Uwaga!!!!!!!!

Informujemy, iż aby złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze w urzędomacie musi być on wydrukowany ze strony internetowej Ośrodka w formacie A4 (link do wniosku) lub w przypadku pobrania druku w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach musi być on dokładnie przecięty aby powstałe w ten sposób kartki były w formacie A4.

9.03.2016: Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł.

W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195)  wprowadzającym  zmianę do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.),  dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci tzw. „dodatku wychowawczego” w wysokości 500 zł miesięcznie.

Komu przysługuje dodatek wychowawczy ?

Dodatek będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia.

12.01.2017: Spotkanie jasełkowo – kolędowe w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń dla rodziny”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach organizuje spotkanie jasełkowo – kolędowe w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń dla rodziny”, realizowanego w imieniu Miasta Katowice, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Spotkanie odbędzie się 12.01.2017r. o godzinie 16:00 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach. W ramach imprezy planowane jest między innymi przedstawienie jasełkowe oraz konkurs kolęd, w których w rolę aktorów i wokalistów wcielą się dzieci z katowickich rodzin zastępczych. Imprezę uświetni występ chóru „Harmonia” z Mikołowa.

10.01.2017: BARDZO ZŁY STAN JAKOŚCI POWIETRZA!

Przekroczenie średniodobowej wartości progowej 300 µg/m3 dla pyłu PM10 w powietrzu.
Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.
Bardzo zły stan powietrza na terenie miasta Katowice obowiązuje do odwołania.

9.01.2017: ZŁY STAN JAKOŚCI POWIETRZA!

Przekroczenie średniodobowej wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu PM10 w powietrzu.

Jakość powietrza jest zła, osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć do minimum, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Zły stan jakości powietrza na terenie miasta Katowice obowiązuje do odwołania.

30.12.2016: Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego  od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 1406,00 zł miesięcznie.

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017(serwis zewnętrzny)

30.12.2016: Nowe świadczenie "Za życiem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż od 02.01.2017 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

21.12.2016: Wyniki ponownego otwartego naboru partnerów do realizacji działań w dzielnicach Zawodzie i Janów-Nikiszowiec w ramach projektu: "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I"

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki ponownego otwartego naboru partnerów do realizacji działań w dzielnicach Zawodzie i Janów-Nikiszowiec  w ramach projektu: "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).: 

6.12.2016: Konferencja „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania”

W dniu 1 grudnia 2016 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania” organizowana przez Wydział Teologiczny UŚ przy współudziale Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Katowicach. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele świata nauki i władz miasta i województwa (m.in. Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Miasta Katowice, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

21.11.2016: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.13.3.4.2016

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ponawia otwarty nabór partnerów do realizacji działań w dzielnicach Zawodzie i Janów-Nikiszowiec w ramach projektu  konkursowego pn.