Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

4.04.2016: Informacja w sprawie składania wniosków na świadczenie wychowawcze w Urzędomatach

Uwaga!!!!!!!!

Informujemy, iż aby złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze w urzędomacie musi być on wydrukowany ze strony internetowej Ośrodka w formacie A4 (link do wniosku) lub w przypadku pobrania druku w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach musi być on dokładnie przecięty aby powstałe w ten sposób kartki były w formacie A4.

9.03.2016: Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł.

W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195)  wprowadzającym  zmianę do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.),  dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci tzw. „dodatku wychowawczego” w wysokości 500 zł miesięcznie.

Komu przysługuje dodatek wychowawczy ?

Dodatek będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia.

21.11.2016: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.13.3.4.2016

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ponawia otwarty nabór partnerów do realizacji działań w dzielnicach Zawodzie i Janów-Nikiszowiec w ramach projektu  konkursowego pn.

8.11.2016: Opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej

UWAGA !

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej - na podstawie Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Opłata ewidencyjna wynosi 1 zł i jest pobierana łącznie z opłatą za wydanie karty parkingowej.

Na dowodzie wpłaty należy wyodrębnić kwoty poszczególnych wpłat.

Więcej informacji w zakładce MZON – Karta parkingowa  -> Opłata za wydanie karty parkingowej

3.11.2016: Wyniki otwartego naboru partnerów do projektu: "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I"

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).:  Wzmocnienie systemu  wsparcia osob w wieku senioral

24.10.2016: Aktywny Samorząd MODUŁ II

UWAGA STUDENCI  !!!

Wprowadzono znaczące zmiany w dokumencie pn. "Kierunki działań (...)" obowiązującym w 2016 roku, w zakresie Moduł II - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku z dnia 18.10.2016 roku ( serwis zewnętrzny)

14.10.2016: Apel

Sekcja ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,  w  związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą  do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach,  korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do:

13.10.2016: Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym naborze partnerów nr PI.0402.13.3.1.2016 do realizacji projektu konkursowego pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice informuje, o wydłużeniu terminu składania ofert w odpowiedzi na  otwarty nabór partnera (ogłoszenie o naborze nr PI.0402.13.3.1.2016) do realizacji projektu  konkursowego pn.

22.09.2016: Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów nr PI.0402.13.3.1.2016

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu konkursowego pn. >>Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - etap I<<  planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

21.09.2016: OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje osoby mogącej realizować usługę pomocy logopedycznej dla wychowanków świetlic specjalistycznych i specjalistycznych klubów młodzieżowych MOPS w ramach zatrudnienia na umowę zlecenie.

Planuje się realizację usługi w wymiarze 12 godzin w miesiącu (po 2 godziny w każdej z placówek).
Do zadań logopedy w szczególności należeć będzie: